STADOZ s.r.o., stavební firma, Hranice na Moravě, Zelená úsporám
    Stadoz s.r.o., Veslařská 323/189, Brno 637 00, tel. 581 603 118, email: stadoz@stadoz.net
Stadoz s.r.o., tř. 1. máje 2063, Hranice 753 01, tel. 581 603 118. email: stadoz@volny.cz
 
  STADOZ s.r.o., stavební firma  
 

PRŮKAZY ENB

Informace
Energetický průkaz budovy


Objednání průkazu
Energetický průkaz budovy 

 

V souladu s ustanoveními zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení stavebního zákona zpracováváme

 

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

                                     

Průkaz ENB

 

Průkazy zpracováváme v krátkém termínu za dohodnutých cenových podmínek.

 

 

 

  • LEGISLATIVA
  • SMLOUVA NA ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENB
  • CENÍK PRACÍ
  • REFERENCE

 

LEGISLATIVA

Evropská směrnice 2002 / 91 / ES

Požadavky na certifikaci budov navazují na již započatý proces vydávání průkazu ENB a stanovují nové údaje, jež musí certifikát obsahovat. Průkaz ENB musí obsahovat energetickou náročnost budovy a referenční hodnoty, jako jsou minimální požadavky na energetickou náročnost, a umožňovat tak vlastníkům nebo nájemcům budovy nebo ucelené části budovy porovnání a posouzení její energetické náročnosti. Kromě těchto údajů bude průkaz ENB obsahovat i doporučení na snížení energetické náročnosti budovy, které je optimální nebo efektivní vzhledem k vynaloženým nákladům, pokud ve srovnání s platnými požadavky na energetickou náročnost existuje pro taková zlepšení přiměřený potenciál. Průkaz ENB poskytne údaje o tom, kde vlastník nebo nájemce může získat podrobnější informace, včetně nákladové účinnosti doporučení uvedených v průkazu ENB. Posouzení nákladové efektivnosti je založeno na souboru standardních podmínek, jako je posouzení úspor energie a základních cen energie a předběžný odhad nákladů. Obsahuje dále informace o krocích, které je nutné podniknout k provedení doporučení. Majiteli nebo zájemci mohou být poskytnuty i další informace o souvisejích tématech, jako jsou energetické audity nebo pobídky finanční či jiné povahy a možnosti financování. Důležitou informací pro zpracovatele průkazů ENB v ČR je mimo jiné to, jak uznávat certifikáty  vydané podle směrnice 2002 /91 / ES po dobu jejich platnosti. Nicméně budovy, jež ještě tímto procesem neprojdou dříve, než vejde v platnost národní legislativa, budou certifikovány novým způsobem.

Návrh novelizace zákona č. 406 / 2000 sb.

1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen

a) zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti budovy ( dále jen " průkaz ENB " ) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

b) zajistit zpracování průkazu ENB u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m² a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou věrší než 250 m² ,

c) zajistit zpracování průkazu ENB pro užívané bytové nebo administrativní budovy

1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m² do 1. ledna 2015

2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m² do 1. ledna 2017

3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m² do 1. ledna 2019

d) oznámit ministerstvu zpracování průkazu ENB osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 předložit ministerstvu  kopii oprávnění osoby pro vykonání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,

e) u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování průkazu ENB podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit průkaz ENB v budově podle prováděcího právního předpisu,

f) předkládat na vyžádání průkazy ENB ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

2)Vlastník budovy nebo společenství vlastníkůjednotek jsou povinni

  1. zajistit zpracování průkazu ENB

1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy; v případě prodeje ucelené části budovy může povinnost zpracování průkazu ENB zajistit vlastník ucelené části budovy , a to pouze pro tuto část,

2. při pronájmu budovy,

3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy; v případě pronájmu ucelené části budovy může povinnost zpracování průkazu ENB zajistit vlasník ucelené části budovy, a to pouze pro tuto část,

  1. předložit průkaz ENB

1. možnému kupujícímu budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy,

2. možnému nájemci budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy,

  1. předat průkaz ENB nebo jeho ověřenou kopii

1. kupujícímu budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

2. nájemci budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy

  1. zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu ENB v informačních a reklamních materiálech při

1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy

2. pronájmu budovy

 

SMLOUVA NA ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENB

V případě vašeho zájmu Vám zašleme návrh smlouvy na zpracování průkazu ENB

 

CENÍK PRACÍ

Na vyžádání vám poskytneme ceník technických činností a ceník průkazů ENB

 

REFERENCE

V rámci návrhů na snižování měrné spotřeby energie jsme zpracovali k datu 30.3.2012 u 150 objektů výpočet měrné spotřeby energií a průkazy ENB.

Příklady zpracování

RD     Poličná u Valašského Meziříčí

Valašské Meziříčí

Valašská Bystřice

Horní Těšice

Kopřivnice

Milotice nad Bečvou

Hustopeče nad Bečvou

Křivé

Kelč

Radslavice u Přerova

Malhotice

Partutovice

Kroměříž

Střítež nad Ludinou

Radkova Lhota

Bezměrov

Paršovice

Podhoří na Moravě

BYTOVÝ DŮM Hranice

MŠ Teplice nad Bečvou

BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU  Polom