STADOZ s.r.o., stavební firma, Hranice na Moravě, Zelená úsporám
    Stadoz s.r.o., Veslařská 323/189, Brno 637 00, tel. 581 603 118, email: stadoz@stadoz.net
Stadoz s.r.o., tř. 1. máje 2063, Hranice 753 01, tel. 581 603 118. email: stadoz@volny.cz
 
  STADOZ s.r.o., stavební firma  
 

INSPEKCE NEMOVITOSTI

PROHLÍDKA A KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU NEMOVITOSTI VČETNĚ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

ÚVOD

V souvislosti s naąimi prováděnými činnostmi (tech.dozor, projektová činnost, zpracování průkazů energetické náročnosti budov, stavební činnost – rekonstrukce a opravy objektů) se na nás obracejí zákazníci s poľadavky na kontrolu technického stavu nemovitostí při převodu nemovitostí (prodej, koupě), při přejímkách nových nebo rekonstruovaných nemovitostí od stavebních společností nebo developerů nebo při vzniku vad a poruch na objektech.

Prodej a nákup nemovitosti je dle naąeho názoru poměrně závaľný proces, a» uľ z hlediska osobního, finančního a daląích.

Prodávající i kupující by měli věnovat značnou pozornost vąem základním povinnostem i detailům, které jim mohou v budoucnosti přinést značné problémy a finanční ztráty. Postupem dle naąich informací a s případným vyuľitím naąich sluľeb lze problémům a ąkodám ve značné míře předejít.

V současné době se na realitním trhu při prodeji nemovitostí řeąí technický stav nemovitostí jen velmi okrajově, coľ je velký problém pro kupujícího a případně následně i pro prodávajícího. Realitní kanceláře ve větąině případů nedisponují odborníky, kteří jsou schopni technický stav nemovitosti posoudit a mnohdy se o nich nedozvíte ani základní informace o technickém stavu objektu, vadách a nedostatcích objektu nebo naopak o technických výhodách nemovitosti.

Při prodeji nemovitosti přímo od vlastníků je často snaha o nepředání kompletních informací z důvodů jejich neznalosti, případně jiných. Při převodech nemovitostí nejsou často k dispozici ani základní doklady stanovené právními předpisy, zejména projektová dokumentace skutečného provedení stavby.


Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v § 125 odst.1 ukládá vlastníkovi nemovitosti odevzdat při změně vlastnictví ke stavbě dokumentaci skutečného stavu novému vlastníkovi stavby. V případech, kdy dokumentace není k dispozici, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb.

Vzhledem k nedodrľování těchto ustanovení dochází často při následném uľívání nemovitostí, při změnách nebo opravách, k technickým problémům, nejasnostem a ke zvyąování nákladů na tyto úpravy.

Navíc vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci po celou dobu trvání stavby a stavební úřad je oprávněn nařídit pořízení této dokumentace (při nepředání při převodu přechází tato povinnost na nového majitele). Daląím dokladem, který je nutný pro převod nemovitosti a který ukládá vlastníkovi nemovitosti povinnost předloľení kupujícímu uľ při inzerci nemovitosti a při její nabídce, je zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. ve znění zák.č. 318/2012 Sb.


Inspekce nemovitosti a kontrola technického stavu nemovitosti pomáhá kupujícím i prodávajícím zjistit skutečný technický stav a sniľuje oběma stranám riziko finančních ztrát při realizaci obchodu a následně při uľívání objektu.

Výhody pro prodávajícího:

 • objektivní zpráva o stavu nemovitosti
 • moľnost srovnání ceny nemovitosti od podobných objektů nabízených k prodeji
 • doklad o informování kupujícího o vlastnostech předmětu prodeje
 • sníľení a prakticky odstranění rizika moľných právních sporů

Výhody pro kupujícího:

 • zjiątění skutečného technického stavu nemovitosti odborníkem
 • odhalení vad a technických nedostatků nemovitosti
 • ochrana kupujícího před vznikem daląích nepředpokládaných nákladů v souvislosti s provozem a uľíváním nemovitosti
 • ochrana kupujícího před vznikem daląích nepředpokládaných nákladů v souvislosti s provozem a uľíváním nemovitosti
 • informace pro řeąení kupní ceny nemovitosti

Technické podklady nemovitosti:

 • Dokumentace stavby (projekt dle zákona č. 183/2006 Sb.)
 • PENB – (Průkaz energetické náročnosti budovy zák. 406 /2000 Sb. )
 • Revize ( dle přísluąných ČSN)
 • Tech.zařízení ( návody, zkouąky, revize, dokumentace)

Inspekce nemovitosti

Rozsah sluľeb

Základní inspekce nemovitosti - Standart

Tato inspekce obsahuje prohlídku objektu a posouzení technického stavu objektu, jednotlivých konstrukcí a technického zařízení objektu. Výsledkem je písemný protokol se zhodnocením stavu a s upozorněním na vady nemovitosti, konstrukcí a tech. zařízení objektu.

 

 

Roząířená inspekce nemovitosi - Standart Plus

Inspekce obsahuje prohlídku objektu a posouzení technického stavu objektu, jednotlivých konstrukcí a technického zařízení objektu.

Dále je v rámci inspekce provedena kontrola technických podkladů od nemovitosti dle zákona č.183/2006 Sb. zák. č. 406/2000 Sb. a přísluąných ČSN.

Výsledkem je písemný protokol se zhodnocením stavu a s upozorněním na vady nemovitosti, konstrukcí a tech. zařízení objektu.

Protokol dále obsahuje zhodnocení tech. podkladů s návrhem na doplnění. Součástí protokolu je i technický návrh na řeąení zjiątěných vad s předběľným ekonomickým propočtem nákladů na odstranění vad.

 

 

Inspekci je moľno roząířit po dohodě o daląí nabízené sluľby:

-          majetkoprávní posouzení, zajiątění znaleckého posudku

-          posouzení ceny nemovitosti

-          zpracování projektové dokumentace objektu

-          zpracování PD rekonstrukce objektu, inľenýrská činnost

-          zpracování poloľkového rozpočtu

-          řeąení a doplnění chybějících revizí a dokladů

-          statické posouzení objektu

-          zpracování průkazů energetické náročnosti budovy

-          provedení zkouąek a revizí

-          termovizní měření

-          řeąení realizace úprav, rekonstrukce nemovitosti včetně financování

 

Ceník sluľeb

Ceny jsou stanoveny po prohlídce nemovitosti případně po obdrľení podkladů od nemovitosti ( podlahová plocha, projekt, fotodokumentace, apod.)na základě dohody s klientem a po jeho souhlasu.

 

Základní inspekce nemovitosti - Standart

Cena od 2.800,-Kč

 

Roząířená inspekce nemovitosti – Standart Plus

Cena od 5.500,-Kč

 

Cena daląích poľadovaných sluľeb a činností je stanovena individuálně.

 

Poznámky

-          ceny jsou uvedeny bez DPH, neplátcům DPH neúčtujeme (fyzická osoba).

-          při vzdálenosti větąí neľ 20km od střediska společnosti ( Brno, Hranice) účtujeme cestovné 8,-Kč/km.