STADOZ s.r.o., stavební firma, Hranice na Moravě, Zelená úsporám
    Stadoz s.r.o., Veslařská 323/189, Brno 637 00, tel. 581 603 118, email: stadoz@stadoz.net
Stadoz s.r.o., tř. 1. máje 2063, Hranice 753 01, tel. 581 603 118. email: stadoz@volny.cz
 
  STADOZ s.r.o., stavební firma  
 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

I.                OBLASTI PODPORY, VÝŠE PODPORY

II.           DOKUMENTY VYŽADOVANÉ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI

III.      DOKUMENTY VYŽADOVANÉ K UZAVŘENÍ SMLOUVY

IV.      ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

I. OBLASTI PODPORY, VÝŠE PODPORY

A – SNIŽOVÁNÍ ENERG.NÁROČNOSTI STÁV.ROD.DOMŮ

 

A 1 A 1.1.

A 1.2.

A 2

A 3

Dotace ze způs.výdajů

30%

30%

40%

55%

Prům Uem/ UemR

? 0,95

-

? 0,85

? 0,75

Měrná roční potřeba

-

? 70

? 55

? 35

Pruky obálky budovy U

-

? 0,95

-

-

Snížení MRP %

40

40

50

60

 

 • podpora na přípravu

– zpracování odb.posudku (PD, ener.posudek, PENB) 10.000,- Kč

- tech.dozor se závěrečnou zprávou 5.000,- Kč

 • doklady

B – VÝSTAVBA ROD.DOMŮ S VELMI NÍZKOU ENERG.NÁROČNOSTÍ

 

 

B 1

B 2

Dotace

400 000 Kč

550 000 Kč

Měrná roční potřeba

? 20

? 15

Měrná neobnov.prim.

? 90

? 60

U na syst.hranici

? UPAS,20

? UPAS,20

U obálkou

? 0,22

? 0,22

Průvzdušnost M 50

? 0,6

? 0,6

 

 

Další podmínky:

-          nejvyšší teplota v místnosti

-          instalace nuc.větrání s účinností ? 75

-          bez SVT a odb.dodavatelů

-          podpora na přípravu

 

Podpora na přípravu:

-          dle A + BLOWER DOOR TEST + TDI výše max. 35.000,- Kč

C – EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ ZDROJŮ TEPLA

 

C 1. – výměna zdrojů tepla na tuhá paliva a kapalná fosilní

- pouze s kombinací s oblastí A

 

C 2. - výměna zdrojů tepla na tuhá paliva a kapalná fosilní

- bez realizace zateplení, max.měrná potřeba domu 150 kWh/m2/rok

DOTACE:

 

 

C 1 (Kč)

max.%

C 2 (Kč)

max.%

K biomasa ruční

50 000 Kč

 

40 000 Kč

 

K biomasa automat

100 000 Kč

 

80 000 Kč

 

Krbová kamna ruční

50 000 Kč

 

40 000 Kč

55%

Krbová kamna automat

55 000 Kč

75%

45 000 Kč

 

TČ voda -voda

100 000 Kč

 

80 000 Kč

 

TČ země - voda

100 000 Kč

 

80 000 Kč

 

TČ vzduch - voda

75 000 Kč

 

60 000 Kč

 

Plyn.kondenz.kotel

18 000 Kč

 

15 000 Kč

 

 

-          likvidace starého kotle

-          podmínky k tech.vlastnostem nových zdrojů

- podpora na přípravu (jen u C2)

* odborný posudek (PD + energ.posudek) max. 5.000,- Kč

 

 

C 3. – solární systémy

 

C 3.1. – pro TUV dotace 35.000,- Kč, max. 40%

C 3.2. – pro ÚT a TUV dotace 50.000,- Kč, max. 40%

 

Podmínky k tech.vlastnostem solár.systémů

 

 

 

C 4. instalace nuceného větrání

 

-          pouze s podporou v obl. A

-          ? 50 ? 2,5 l/h (doložit protokolem)

 

Dotace 100.000,- Kč, max. 75%

II. DOKUMENTY VYŽADOVÉ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 

 

Oblast A, B, C

 

 1. Formulář žádosti o podporu
 2. Doklad o projednání záměru se stav.úřadem
 3. List vlastnictví
 4. Doklad o právní subjektivitě (práv. nebo fyz.osoby podnikající v bydlení)
 5. Plná moc (je-li žadatel zastoupen)
 6. Souhlasné prohlášení vlastníků
 7. Odborný posudek
 8. Krycí list tech.parametrů a výkaz výměr (vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického posudku)
 9. Dokumenty k veřejné podpoře (pouze u veř.podp.)
 10. Doklad o vlastnictví bankovního účtu (přímo na jméno žadatele)

 

Oblast D

 

 1. Formulář žádosti o podporu
 2. Kopie oprávnění zpracovatelů ke zpracování jednotlivých částí odborného posudku

 

Oblast E

 

 1. Formulář žádosti o podporu

 

 

III. DOKUMENTY VYŽADOVANÉ K UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

Oblast A, B, C

 

 1. Soupis faktur
 2. Faktury za realizaci provedeného opatření
 3. Doklad o ukončení realizace (před.protokol, stav.povolení, ohlášení – kolaudace, souhlas s užíváním)
 4. Potvrzení o úhradě
 5. Soupis provedených prací
 6. Závěrečná zpráva odborného tech.dozoru – oblast A
 7. Dokumenty k veř.podpoře (jeli VP)
 8. List vlastnictví k novostavbě
 9. Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (BLOWER DOOR TEST) – oblast B a C4
 10. Aktualizovaný krycí list tech.parametrů

 

Oblast D

 

 1. Faktury za zhotovení odborného posudku nebo jeho části, za provedení odborného tech.dozoru nebo za měření průvzdušnosti obálky
 2. Potvrzení o úhradě

 

ODBORNÝ POSUDEK – prokazování splnění energetických a enviromentálních požadavků podporovaného opatření

 

Minimální rozsah

 

Oblast A

 

 1. Projektová dokumentace (dle vyhl. č. 499/2006 Sb. zpracovaná aut.osobou dle zák. č. 360/1992 Sb.

-          průvodní zpráva

-          tech.zpráva

-          výkresová část

 1. Energetický posudek (dle vyhl. č. 480/2012 Sb. zpracovaný opráv.osobou dle zák. č. 406/2000 Sb.)

-          titulní list

-          účel zpracování

-          identifikační údaje

-          stanovisko energetického specialisty (podklady, podpisy stáv.a nového stavu, závěr a posouzení, výpočty, protokoly, PENB)

-          kopii dokladu o vydání oprávnění

 

Oblast B

 

 1. Projektová dokumentace

-          průvodní zpráva

-          souhrnná technická zpráva

-          situační výkresy

-          dokumentace objektů a technických a technologických zařízení (výkresová část + detaily)

 1. Energetický posudek (obdobně jako A s doplněním systémů TZB)

 

Oblast C.1., a C.2.

 

 1. Projektová dokumentace

-          technická zpráva

-          výkresová část

 1. Energetický posudek (obdoba A)

 

Oblast C.3.

 

 1. Projektová dokumentace

-          technická zpráva

-          výkresová část

 1. Výpočtová část

-          výpočet solárních zisků dle TNI 730302

 

Oblast C.4.

 

 1. Projektová dokumentace

-          technická zpráva

-          výkresová část

 

IV. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 

Oblast A

 

Podporované opatření

Maximální měrné způsobilé výdaje bez DPH [Kč.m-2]

Zateplení obvodových stěn

1 300

Zateplení šikmé či ploché střechy

1 300

Zateplení podlahy na terénu

1 700

Výměna výplní stavebních otvorů

6 000

Ostatní konstrukce (stropy, konstrukce mezi vytápěným a nevytápěným prostorem,…)

500

 

 

 

Oblast B

-          všechny výdaje související s výstavbou objektu (ne úprava pozemku, oplocení, vybavení domu, atd.)

 

Oblast C

-          všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaných opatření (ne úprava systému ÚT s výjimkou napojení zdroje)

-          u C.4.je také ZV měření průvzdušnosti

 

Oblast D

-          výdaje na zpracování odborného posudku a zajištění tech.dozoru (obl.A) a měření průvzdušnosti (oblast B)