STADOZ s.r.o., stavební firma, Hranice na Moravě, Zelená úsporám
    Stadoz s.r.o., Veslařská 323/189, Brno 637 00, tel. 581 603 118, email: stadoz@stadoz.net
Stadoz s.r.o., tř. 1. máje 2063, Hranice 753 01, tel. 581 603 118. email: stadoz@volny.cz
 
  STADOZ s.r.o., stavební firma  
 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

O programu

Program Ministerstva ľivotního prostředí administrovaný Státním fondem ľivotního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech.

®ádosti o dotace jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev. ®ádosti je moľné podávat před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření, která proběhla po 1. 1. 2013. Finanční prostředky Programu musí být vyčerpány do konce roku 2014.

Základní členění Programu

Program je členěn do těchto základních oblastí podpory:

A. Sniľování energetické náročnosti stávajících budov rodinných domů

 • A.1. Hladina 1
  • A.1.1. Hladina 1, poľadavek na splnění hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy
  • A.1.2. Hladina 1, poľadavek na splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění
 • A.2. Hladina 2
 • A.3. Hladina 3

B. Výstavba budov s velmi nízkou energetickou náročností

 • B.1. Hladina 1
 • B.2. Hladina 2

C. Efektivní vyuľití zdrojů energie

 • C.1. Výměna nevyhovujících zdrojů tepla za ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)
  • C.1.1. Kotle na biomasu s ruční dodákou paliva
  • C.1.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
  • C.1.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vloľky s teplovodním výměníkem
  • C.1.4. Krbová kamna na biomasu s výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
  • C.1.5. Tepelná čerpadla systému voda - voda
  • C.1.6. Tepelná čerpadla systému země - voda
  • C.1.7. Tepelná čerpadla systému vzduch - voda
  • C.1.8. Plynové kondenzační kotle
 • C.2. Výměna nevyhovujících zdrojů tepla za efektivní ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)
  • C.2.1. Kotle na biomasu s ruční dodákou paliva
  • C.2.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
  • C.2.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vloľky s teplovodním výměníkem
  • C.2.4. Krbová kamna na biomasu s výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
  • C.2.5. Tepelná čerpadla systému voda - voda
  • C.2.6. Tepelná čerpadla systému země - voda
  • C.2.7. Tepelná čerpadla systému vzduch - voda
  • C.2.8. Plynové kondenzační kotle
 • C.3. Instalace solárních termických systémů
  • C.3.1. solární systém pro přípravu teplé vody
  • C.3.2. solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění
 • C.4. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

D. Podpora na přípravu a realizaci podporovaných opatření

 • D.1. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A
 • D.2. Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A
 • D.3. Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B
 • D.4. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

E. Bonus za kombinaci vybraných opatření

 • E.1. Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A a podoblasti podpory C.3
 • E.2. Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A, podoblasti podpory C.3 a podoblasti podpory C.1
 • E.3 Kombinační bonus při současné realizaci opatření z podoblasti podpory C.2 a podoblasti podpory C.3

Kdo můľe ľádat o podporu

®adateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak fyzické, tak právnické osoby.

Cíle Programu

Cílem Programu je zlepšení stavu ľivotního prostředí sníľením emisí skleníkových plynů prostřednictvím sníľení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním vyuľitím zdrojů energie.

Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií

Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií mají zajistit minimální standard kvality jak poskytovaných sluľeb, tak výrobků a technologií zapojených do Programu.

Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky Programu. Zápis do seznamů je bezplatný.