Stadoz s.r.o.

Inspekce nemovitosti

Prohlídka a kontrola technického stavu nemovitosti včetně technického zařízení

V souvislosti s našimi prováděnými činnostmi (tech.dozor, projektová činnost, zpracování průkazů energetické náročnosti budov, stavební činnost – rekonstrukce a opravy objektů) se na nás obracejí zákazníci s požadavky na kontrolu technického stavu nemovitostí při převodu nemovitostí (prodej, koupě), při přejímkách nových nebo rekonstruovaných nemovitostí od stavebních společností nebo developerů nebo při vzniku vad a poruch na objektech.

Prodej a nákup nemovitosti je dle našeho názoru poměrně závažný proces, ať už z hlediska osobního, finančního a dalších.

Prodávající i kupující by měli věnovat značnou pozornost všem základním povinnostem i detailům, které jim mohou v budoucnosti přinést značné problémy a finanční ztráty. Postupem dle našich informací a s případným využitím našich služeb lze problémům a škodám ve značné míře předejít.

V současné době se na realitním trhu při prodeji nemovitostí řeší technický stav nemovitostí jen velmi okrajově, což je velký problém pro kupujícího a případně následně i pro prodávajícího. Realitní kanceláře ve většině případů nedisponují odborníky, kteří jsou schopni technický stav nemovitosti posoudit a mnohdy se o nich nedozvíte ani základní informace o technickém stavu objektu, vadách a nedostatcích objektu nebo naopak o technických výhodách nemovitosti.

Při prodeji nemovitosti přímo od vlastníků je často snaha o nepředání kompletních informací z důvodů jejich neznalosti, případně jiných. Při převodech nemovitostí nejsou často k dispozici ani základní doklady stanovené právními předpisy, zejména projektová dokumentace skutečného provedení stavby.

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v § 125 odst.1 ukládá vlastníkovi nemovitosti odevzdat při změně vlastnictví ke stavbě dokumentaci skutečného stavu novému vlastníkovi stavby. V případech, kdy dokumentace není k dispozici, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v souladu s novelizací této vyhlášky. Ve stavebním zákoně dle novelizace zůstává povinnost vlastnictví ověřené projektové dokumentace dle skutečného stavu objektu . Dále je nutno zdůraznit , že dle zákona č. 39/2020 Sb. § 12 má v případě převodu nemovitosti realitním zprostředkovatelem tento povinnost poskytnout zájemci o nemovitou věc informace o konkrétních závadách váznoucích na předmětu prodeje. Tato povinnost nebývá ze strany realitních zprostředkovatelů plněna

Vzhledem k nedodržování těchto ustanovení dochází často při následném užívání nemovitostí, při změnách nebo opravách, k technickým problémům, nejasnostem a ke zvyšování nákladů na tyto úpravy.

Navíc vlastník stavby je povinen uchovávat dokumentaci po celou dobu trvání stavby a stavební úřad je oprávněn nařídit pořízení této dokumentace (při nepředání při převodu přechází tato povinnost na nového majitele). Dalším dokladem, který je nutný pro převod nemovitosti a který ukládá vlastníkovi nemovitosti povinnost předložení kupujícímu už při inzerci nemovitosti a při její nabídce, je zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.

Inspekce nemovitosti a kontrola technického stavu nemovitosti pomáhá kupujícím i prodávajícím zjistit skutečný technický stav a snižuje oběma stranám riziko finančních ztrát při realizaci obchodu a následně při užívání objektu.

Výhody pro prodávajícího:

 • objektivní zpráva o stavu nemovitosti
 • možnost srovnání ceny nemovitosti od podobných objektů nabízených k prodeji
 • doklad o informování kupujícího o vlastnostech předmětu prodeje
 • snížení a prakticky odstranění rizika možných právních sporů

Výhody pro kupujícího:

 • zjištění skutečného technického stavu nemovitosti odborníkem
 • odhalení vad a technických nedostatků nemovitosti
 • ochrana kupujícího před vznikem dalších nepředpokládaných nákladů v souvislosti s provozem a užíváním nemovitosti
 • informace pro řešení kupní ceny nemovitosti

Technické podklady nemovitosti:

 • Projektová dokumentace stavby
 • PENB – (Průkaz energetické náročnosti budovy zák. 406 /2000 Sb.)
 • Revize ( dle příslušných ČSN)
 • Tech. zařízení ( návody, zkoužky, revize, dokumentace)

Inspekce nemovitostí

Rozsah služeb

Základní inspekce nemovitosti - Standard
Tato inspekce obsahuje prohlídku objektu a posouzení technického stavu objektu, jednotlivých konstrukcí a technického zařízení objektu. Výsledkem je písemný protokol se zhodnocením stavu a s upozorněním na vady nemovitosti, konstrukcí a tech. zařízení objektu.

Rozšířená inspekce nemovitosti - Standard Plus
Inspekce obsahuje prohlídku objektu a posouzení technického stavu objektu, jednotlivých konstrukcí a technického zařízení objektu.

Dále je v rámci inspekce provedena kontrola technických podkladů od nemovitosti dle stavebního zákona a souvisejících předpisů a zákona č. 406/2000 Sb. a příslušných ČSN

Výsledkem je písemný protokol se zhodnocením stavu a s upozorněním na vady nemovitosti, konstrukcí a tech. zařízení objektu.

Protokol dále obsahuje zhodnocení tech. podkladů s návrhem na doplnění. Součástí protokolu je i technický návrh na řešení zjištěných vad s předběžným ekonomickým propočtem nákladů na odstranění vad.

Inspekci je možno rozšířit po dohodě o další nabízené služby:

Ceník služeb

Ceny jsou stanoveny po prohlídce nemovitosti případně po obdržení podkladů od nemovitosti ( podlahová plocha, projekt, fotodokumentace, apod.)na základě dohody s klientem a po jeho souhlasu.

Základní inspekce nemovitosti – Standard - cena od 5000,-Kč
Rozšířená inspekce nemovitosti – Standard Plus – cena od 8000,-Kč
Cena dalších požadovaných služeb a činností je stanovena individuálně.

Poznámky